Тристаен апартамент

135.000,00

123

Категория:

Описание

ТИП СТРОИТЕЛСТВО      Тухла
ЕКРСТРИ                            Вода, Електрозахранване, ТЕЦ, Регулация
ЕТАЖ                                  1
ПЛОЩ                                156.00 кв.м
НАСЕЛЕНО МЯСТО         гр. София
РАЙОН                                 ½ Част от Апартамент,който е с два отделни входа и може да се обособят два самостоятелни обекта.
КВАРТАЛ                             КВ.ЛОЗЕНЕЦ
АДРЕС                                   ул. Бряст №7 (седем) ет.1 (първи)
ОКРЪЖЕН СЪД                София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ     Мирослав Колчев Колев
СРОК                                     от 14.11.2020 до 14.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА                15.12.2020 09:00
ОПИСАНИЕ

Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд, публична продажба, която ще започне на 14 ноември 2020 г. и ще приключи в края на работното време /17.00 часа/ на последния ден 14 декември 2020 г. на следния недвижим имот, съсобственост между длъжника по гореупоменатото изпълнително дело Цветелина Симеонова Петрова с ЕГН: 8511156277, притежаваща 1/2 /една втора/ идеална част и Спиридон Кръстев Петров, съсобственик-недлъжник по делото, притежаващ другата 1/2 /една втора/ идеална част, по изпълнително дело № 20197880400109, а именно: Апартамент с идентификатор 68134.902.745.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр София, общ. Столична обл. СоФия (столица), одобрени със Заповед РД-18-739/21 11.2017г на ИД НА АГКК. без последващо изменение в КККР засягащо имота, с адрес на имота: гр. София, район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. Бряст №7 (седем) ет.1 (първи) самостоятелния обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.902.745 (шестдесет и осем Хиляди сто тридесет и четири, точка, деветстотин и две, точка седемстотин четиридесет и пет), С предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта. 1 (едно), с площ от 156.35 кв.м ( сто петдесет и шест цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра), с обща квадратура от 156 (сто петдесет и шест) кв.м., състоящ се от: 2 антрета, 1 закрита тераса, 2 стаи, кухня, ”Т” образен салон, тоалетна, баня, килер, който ще се използва като представителство, офис и склад на лекарствени продукти.

Начална цена, от която ще започне наддаването на ½ ЧАСТ от имота – 135 000.00 лв . /сто тридесет и пет хиляди лева /, представляваща 90 на 100 от цената на имота съобразно предходна продан.

Данъчната оценка на имота е в размер на 80 058,20 лв. /осемдесет хиляди петдесет и осем лева и 20 ст./ съгласно удостоверение от Столична община, район „Слатина“ от 03.10.2016г.

Желаещите да закупят имота, могат да се явят в канцеларията на Софийски районен съд, помещаваща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по публичната продажба, след заплащане на такса по т.19 от ТТР към ЗЧСИ в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС.

Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки делничен ден през периода на проданта от 10.00 до 17.00 часа след предварителна уговорка на телефон: 0876 83 56 55 с ПЧСИ Валентин Василев.

Задатък, в размер на една десета част от началната цена на процесния имот /чл. 489 ал. 1 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „Централна Кооперативна Банка“ АД, кл. „Възраждане“, по сметка IВАN: ВG 81 СЕСВ 9790 5066 7525 00 и ВIС: СЕСВВGSF, с титуляр на сметката ЧСИ Мирослав Колев с рег. № 788.

Всеки наддавач конкретизира имота в предложението си, посочва номера на изпълнителното дело, както и предложената от него цена с цифри и думи, подписва го, и ведно с приложена квитанция за внесения задатък, както и декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, копие от лична карта, удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/, нотариално заверено пълномощно за участие в търг /ако не участва лично/, както и декларация за действителния собственик на капитала, ако участващото лице не е такъв, в запечатан плик, регистрира предложението в канцеларията на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящ регистър съобразно разпоредбата на чл. 489, ал. 4 от ГПК.

Уведомяваме всички участници в публичната продан, че следва да представят декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/. В случай на непредставяне на декларация в наддавателното предложение, ЧСИ ще предприеме изпълнение на задълженията си по ЗМИП, като сезира Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС

На 15.12.2020 г. в началото на работния ден, на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 ще се отворят подадените в запечатани пликове наддавателни предложения, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач на имота от Частния съдебен изпълнител в съответствие с разпоредбите на чл. 492, ал. 1 от ГПК

Свържете се с нас за повече информация.

ЧСИ Мирослав Колев
рег. № 788 на КЧСИ
гр. София, ул. “Цар Асен” 5, ет. 1, ап. 8