Правомощия

С действащия Закон за частните съдебни изпълнители, държавата предоставя публични функции на съдебните изпълнители, като най-важните сред тях са следните:

Принудително събиране на парични притезания

Принудително осъществяване на непарични притезания

По възлагане, принудително събиране на публични вземания на държавата и общините

Принудително въвеждане в недвижими имоти / предаване на движими вещи

Налагане на запори в рамките на обезпечително производство

Запечатване на имоти, помещения, превозни средства и тн.

Връчване на извънсъдебни документи по реда на чл. 18, ал. 5 от ЗЧСИ

По възлагане от пристъпилия към изпълнение кредитор по реда на Закона за особените залози, извършва предаване на заложеното имущество или продажба

Изпълнява функциите, правата и задълженията на депозитар, съгласно Закона за особените залози.

Свържете се с нас за повече информация.

ЧСИ Мирослав Колев
рег. № 788 на КЧСИ
гр. София, ул. “Цар Асен” 5, ет. 1, ап. 8